وکیل تامین اجتماعی: اکثر وقت دادگاه به پرونده کهریزک اختصاص داشت