کمیته امداد در عرصه مشارکت و خدمت گزاری پیشتاز و الگو ساز است