عدالت معیار اصلی رفتار علی (ع)/امیرالمؤمنین تنها علی آن زمان نبود بلکه علی همه تاریخ است