خراسان جنوبی۲۳هزار ورزشکار سازمان یافته دارد/ کسب۴۶مدال کشوری