خم شدن برخی مدیران برای خواننده هتاک به نظام و ملت ایران +عکس