معاون استاندارهرمزگان به عنوان عضواتاق فکرستاد انتخابات کشورانتخاب شد