رهبر انقلاب خطوط اسلامي مذاکرات را به خوبي رسم کرده اند