نفت مسجد سلیمان مقابل ملوان 7 بازیکن اصلی خود را ندارد