صلیب سرخ جهانی؛ تحت تاثیر امریکا و کشورهای غربی است