برگزاری رقابتهای کاپ یک کشوری رفتینگ انتخابی تیم ملی درزاینده رود