برگزاری جلسه پایانی دوازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی