بانک ملی با هشت هزار میلیارد تومان معوقات بانکی رکوردار است