امیر سیاری: حضور نیروی دریایی در آبهای آزاد برای تامین امنیت منطقه است