حکم حرمت نشر کتب ضاله از مسمومیت اندیشه جامعه جلوگیری می‌کند