اگر سازمانده نمایشگاه کتاب ثابت باشد، مشکلات کم‌کم حل می‌شود