خدمات برقی دفاتر ICTروستایی و پیشخوان دولت افزایش می یابند