گلستان پیشتاز ارائه خدمات الکترونیک دولت در کشور است