غرفه یادمان شهدای مشترک ایران و افغانستان در نمایشگاه کتاب برپا شده است