یک جریان سیاسی پیروزی خود در انتخابات آینده را به نتیجه مذاکرات گره زده است