کتاب «کلیات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» در راه نمایشگاه کتاب