گلایه های سلطان استقلالی ها/ امیر نمی تواند باخت ها را گردن کسی بیاندازد