بیمارستان بروجن پیشرفت ۷۰ درصدی دارد/ضرورت پیش بینی احداث پارکینگ