کارشناس اقتصادی فوتبال:زیر ساخت حرفه ای شدن فوتبال آبادان فراهم است