ورود «عمادفردا» به انتشار رمان درباره جریان‌های تفکیری/ستاری: شکاف را نوشتم تا اتفاقات سال88 پاک نشو