آمادگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی خبرنگاری بحران