رییس هیات اسکیت فارس:باید شرایط همگانی کردن اسکیت را فراهم کنیم