دادستان مهاباد:متوفای حادثه‌مهاباد قصد ازدواج با متهم را داشته است