وزیر رفاه دولت احمدی نژاد: ما مذاکرات را ترک نخواهیم کرد