«کشت پنهانی خشخاش» برای تولید «تریاک مرغوب» در ایران!