عواقب افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی بر واحدهای نساجی