تامین ایمنی مردم در اولویت/ محور معدن بوکسیت تاش ساماندهی شود