ورزش صبحگاهی بانوان کرمانشاهی و مشکلات پیش رو/ لزوم ایجاد مکان های ورزشی متناسب با حیای ایرانی-اسلام