اولویت كمیته امداد، رفع محرومیت‌ و توانمندسازی خانواده‌ها