جشنواره بین المللی غذا در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد