دربی 80 زودتر از لیگ چهاردهم به پایان می رسد/احتمال بلیت فروشی کاغذی در روز مسابقه