نیاز 34 میلیارد تومانی برای تکمیل 56 پروژه نیمه‌تمام خراسان‌جنوبی