بازارچه‌ خیریه‌ توسط دانشجویان دانشگاه شهرکرد برپا شد