پیشنهاد برقراری ارتباط کارگزاری بانکی میان ایران و تایلند