سالانه حدود 2 ميليون تن گوشت مرغ در کشور توليد مي شود