تخت های اقامتی شهرستان مشگین شهر سه برابر افزایش یافت