پیش بینی می شود روند بازار ساعت های هوشمند در سال های آینده نیز رو به رشد باشد