رضاییان: باخت ما مقابل سپاهان مانند شکست لطفعلی‌خان زند مقابل آقامحمدخان قاجار بود