دادستان مهاباد: متوفای حادثه مهاباد قصد ازدواج با متهم را داشته است