دانشجویان بورسیه خطاب به محمدجواد لاریجانی: کرامت ما را دریابید!