کشورهای جهان سوم با چالش های فرهنگی و اجتماعی روبه رو هستند