اسکای نیوز و الجزیره مدعی شدند: حمله دوباه موشکی ...