دوندگان ایران به فینال مواد 100 و 1500 متر رقابت های جهانی راه یافتند