دری نجف آبادی: آموزش نیروی انسانی بزرگترین سرمایه است