پروژه آبرسانی به روستای چاه جمال ایرانشهر 50 درصد پیشرفت دارد