بیمه شدگان گواهی استراحت پزشکی خود را در اسرع وقت به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارائه کنند